วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI) ครั้งที่ 12

                                                                            สรุปผลการเรียนรู้ครั้งที่ 12
                                    รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI)

วัน พฤหัสบดี ที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561การจัดการเรียนการสอนในการจัดโครงงานเป็นฐาน 
(Project-based Instruction: PjBL) 
และบูรณาการการเรียนรู้

                                                    
           อาจารย์ ดร. ศิริชัย นามบุรี ได้กล่าวว่า  การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการสอนผ่านเว็บหรือเว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI) ซึ่งรายวิชานี้อาจารย์ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการสอนให้ผู้เรียนได้ลงมือทำงานหรือปฏิบัติงานด้วยตนเอง โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Instruction: PjBL) และบูรณาการการเรียนรู้ อาจารย์ได้เล็งเห็นถึงปัญหาในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ปัญหาสำคัญของโรงเรียนในพื้นที่ คือ ครูวิทยาศาสตร์ ยังขาดทักษะการจัดการเรียนรู้ปฏิบัติการหรือการทดลองในห้องปฏิบัติการ อาจมาจากสาเหตุที่โรงเรียนขาดแคลนห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และวัสดุการทดลอง และที่สำคัญก็คือ บางโรงเรียนอาจมีครูสอนวิทยาศาสตร์ที่ไม่ตรงวุฒิหรือผู้สอนตรงวุฒิแต่ขาดทักษะการสอนการทดลอง ขาดทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย เนื่องจากหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีล้าสมัย หลักสูตรไม่มุ่งเน้นการฝึกทักษะ การทดลองเป็นรายบุคคล หรือครูผู้สอนบางคนสอนมาเป็นระยะเวลานาน ขาดการอบรม ทบทวนในขั้นตอนหรือวิธีการทดลอง หรือขาดประสบการณ์ในการทดลองบางสาระในเนื้อหาวิชา เป็นต้น     
          ดังนั้น อาจารย์ได้จัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งสอนการทดลองในห้องปฏิบัติการ ด้วยโปรแกรม eXeLearning (http://www.exelearning.org)  ซึ่งเน้นเนื้อหาเป็นข้อความ ภาพนิ่ง และวิดีทัศน์ โดยเน้นการใช้ "วิธีการสอนแบบสาธิตขั้นตอนการทดลอง" ในวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยบูรณาการร่วม กับโรงเรียนในโครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (Science and Mathematics Program: SMP) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอีก 9 โรงเรียน (http://smp-blogspot.com) โดยให้ครูผู้สอนในโรงเรียน SMP เป็นครูผู้สอนหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา นักศึกษาในรายวิชา WBI เป็นผู้พัฒนาบทเรียน สำหรับบทเรียนอีเลิร์นนิ่งต้นแบบในการจัดทำครั้งนี้ กำหนดเนื้อหาการทดลองหรือปฏิบัติการในรายวิชา เคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 4  จำนวน 7 เรื่อง โดยใช้หลักสูตรที่ปรับใช้ร่วมกันของโรงเรียนในเครือข่าย SMP ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รายวิชาเพิ่มเติม เคมีเล่ม ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ กลุ่มสามารถการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท.) โดยจัดทำเนื้อหารวม 7 เรื่อง ดังนี้
          1) เครื่องแก้วและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
          2) การแยกสายการกลั่นธรรมดา
          3) การละลายของสารประกอบไอออนิกในน้ำ
          4) การเกิดปฏิกิริยาของสายประกอบไอโอนิก
          5) การแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี
          6) สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย
          7) การแยกสายด้วยกรวยแยก
    ซึ่งวันนี้กลุ่มของ ครู 4G ได้รับมอบหมายจาก อาจารย์ ดร. ศิริชัย นามบุรี อาจารย์รายวิชา เว็บช่วยสอน ให้จัดทำการถ่ายวีดีโอ เพื่อทำวีดีทัศน์โปรโมทโครงการ SMP เป็นการบูรณาการนำสายวิชาของตัวเองโดยทำวีดีโอประยุกต์นำเสนอผลงานของสายวิทยาศาตร์  ในหัวข้อที่ 1 เรื่อง เครื่องแก้วและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาขาวิชาเคมี ให้ความรู้และทำความรู้จักเกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานในการทดลองทางด้านเคมี พร้อมทั้งอธิบายการใช้งาน ข้อดี ข้อควรระวัง เช่น บีกเกอร์ บิวเรตต์ หลอดหยดสาร กระบอกตวง ขวดวัดปริมาตร ขวดรูปชมพู่ กรวยแล้ว กระจกนาฬิกา หลอดทดลอง ปิเปตต์ปริมาตรเดียว ปิเปตต์ปริมาตร ลูกยางดูด เป็นต้น

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI) ครั้งที่ 11

                                                                               สรุปผลการเรียนรู้ครั้งที่ 11
                                    รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI)

วัน พฤหัสบดี ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561
การเรียนการสอนในวันนี้อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาดาวห์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนจากลิงค์ http://support.thaicyberu.go.th/research/e-Learning_Book.pdf ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง จะเป็นกรอบคิดในการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งในงานโครงการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งด้วย eXeLearning
ผลการเรียนรู้
        1. พัฒนาทักษะการค้นคว้าความรู้ของคนที่จะออกมาเป็นคุณครูในอนาคตได้       
         2. ได้รู้วิธีการที่จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
                3. ได้รู้ถึงองค์ประกอบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
       4. ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ
                5. อาจารย์ให้นักศึกษาดาวห์โหลดโปรแกรม eXeLearning อาจารย์ได้อธิบายองค์ประกอบในการนำเสนอการทดลองทางวิทยาศาสตร์ พร้อมยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้เทคนิดใหม่ๆในการนำเสนอผลงานผ่านคลิปวีดีโอ

  เรื่อง อีเลิร์นนิ่ง : จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ e-Learning : from theory to practice
    บทที่ 1 อีเลิร์นนิ่ง: นิยาม รูปแบบ องค์ประกอบ และข้อดีและข้อจํากัด
    บทที่ 2 การออกแบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
    บทที่ 3 วิธีสอนแบบอีเลิร์นนิง
    บทที่ 4 ปฏิสัมพันธ์การเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
    บทที่ 5 การประเมินผลการเรียนแบบอีเลิร์นนิง
    บทที่ 6 เทคโนโลยีสําหรับการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
    บทที่ 7 ระบบจัดการเรียนการสอน
    บทที่ 8 การพัฒนาอีเลิร์นนิง: แนวคิดการเรียนแบบผสมผสาน
    บทที่ 9 สถาบันการศึกษาแบบอีเลิร์นนิง
    บทที่ 10 การประกันคุณภาพการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง

                  ***ผู้จัดทำเอกสารผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐาปนีย์ ธรรมเมธาวันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI) ครั้งที่ 10

      สรุปผลการเรียนรู้ครั้งที่ 10
                                    รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI) 
วัน พุธ ที่  04 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 


            วันนี้ทีการนำเสนอเนื้อหาที่แต่ละกลุ่มได้ค้นหว้าในหัวข้อ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
ผลการเรียนรู้
     1. พัฒนาทักษะการค้นคว้าผลงานวิจัย นำมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้          
     2. มีทักษะการนำเสนอและการใช้สื่อสารสนเทศนำเสนออย่างมืออาชีพ
     3. ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ
ทีมนำเสนอ
-  ทีมที่ 4 การจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC (Massive Online Open Course)
    (ความหมาย บทบาทและความสำคัญ ลักษณะสำคัญ  ข้อดี ข้อจำกัด ตัวอย่าง MOOC และ                  การประยุกต์ใช้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง) http://www.thaimooc.org
-  ทีมที่ 5 การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning)
    (ความหมาย บทบาทและความสำคัญ ลักษณะสำคัญ  ข้อดี ข้อจำกัด  การประยุกต์ใช้ หรือ
           งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง)
-  ทีมที่ 6 การจัดการเรียนแบบร่วมมือผ่านเว็บ (Collaborative Learning via Web)
    (ความหมาย บทบาทและความสำคัญ ลักษณะสำคัญ  ข้อดี ข้อจำกัด ตัวอย่างของ
    Collaborative Learning การประยุกต์ใช้หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง)

*** อาจารย์ให้ทีมงานที่รับผิดชอบโครงการ SMP YRU เข้ามาพูดคุยโดยการแบ่งหัวข้อ และ
นับเวลาในการปฏิบัติงานที่อาจารย์มอบหมาย


รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI) ครั้งที่ 9

           สรุปผลการเรียนรู้ครั้งที่ 9
                                    รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI) 

วัน พุธ ที่  27 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 


            วันนี้ทีการนำเสนอเนื้อหาที่แต่ละกลุ่มได้ค้นหว้าในหัวข้อ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
ผลการเรียนรู้
     1. พัฒนาทักษะการค้นคว้าผลงานวิจัย นำมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้          
     2. มีทักษะการนำเสนอและการใช้สื่อสารสนเทศนำเสนออย่างมืออาชีพ
     3. ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ

ทีมนำเสนอ

   -     ทีมที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ
          (ความเป็นมา ความหมายของการสอน (การจัดการเรียนรู้) ผ่านเว็บ ลักษณะสำคัญ
          ประเภทของการสอนผ่านเว็บ ข้อแตกต่างห้องเรียนผ่านเว็บและห้องเรียนปกติ)    
   -     ทีมที่ 2 การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก
          (ความหมาย ลักษณะสำคัญของเว็บบล็อก ข้อดี ข้อจำกัด ตัวอย่างการสอนผ่านเว็บบล็อก
          งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนผ่านเว็บบล็อกเป็นเครื่องมือ) 
   -     ทีมที่ 3 ขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ
          (รูปแบบการสอนผ่านเว็บ ขั้นตอนการพัฒนการเรียนการสอนผ่านเว็บ รายละเอียดแต่ละ
          ขั้นตอน ตัวอย่าง อาจนำเสนอเป็น Info Graphic)
    -    ทีมที่ 7  การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม หรือแบบทีม (Group-based Learning or Team-
          based Learning)                       
          (ความหมาย รูปแบบการจัดกลุ่ม ลักษณะสำคัญ ข้อดี ข้อจำกัด การประยุกต์ใช้งานวิจัย
          กับวิชาชีพครู)

รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI) ครั้งที่ 8

                                             สรุปผลการเรียนรู้ครั้งที่ 7
                                    รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI) 
วัน พุธ ที่  26 เดือนกันยายน พ.ศ.2561       อาจารย์สอนชดเชยในรายวิชาเว็บช่วยสอนในวันพุธ ที่ 26 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2561 ณ.อาคารไอที ชั้น 3
      ประเด็นในหัวข้อที่พูดคุย 
          1. งานเดียวที่ต้องสอนด้วยภาษาอังกฤษ  10 คะแนน แต่ถ้านักศึกษาพรีเซ้นงานโดยใช้ภาษาไทยบางคำอาจจะโดยหักคะแนนเหลือ 8 คะแนน  อาจนักศึกษาพรีเซ้นงานโดยใช้ภาษาไทยคะแนนก็อาจจะลบตามเหลือ 5 คะแนน
          2. งานกลุ่มที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง  หัวข้อใหม่ที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนด คือ วิชาวิทยาการคำนวณ 
       ** อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI) ครั้งที่ 7

                                                                              สรุปผลการเรียนรู้ครั้งที่ 7
                                    รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI) 
วัน พฤหัสบดี ที่  13 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 


       อาจารย์ให้มอบหมายงานให้นักศึกษาไปพบนายไฮดี แวเด็ง ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ที่ห้องปฏิบัติการต้นแบบ อาคารศูนย์วิทยาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยมีการพูดคุยเรื่องการอัดวีดีโอเกี่ยวกับการทดลองของนักศึกษา โดยแบ่งกลุ่มตามที่อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี  อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเว็บช่วยสอน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนดไว้ 

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI) ครั้งที่ 6


                                                                            สรุปผลการเรียนรู้ครั้งที่ 6
                                    รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI)

วัน พฤหัสบดี ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561


           อาจารย์ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียน บทที่ 3 การพัฒนาบทเรียนการสอนผ่านเว็บ เพื่อเป็นการวัดความรู้ของผู้เรียนก่อนเรียน
ในสัปดาห์นี้เรียนบทที่ 3 เรื่อง ภาษา HTML และการพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ แล้วอาจารย์ได้ตั้งให้โจทย์ว่า ทำไม ภาษา HTML จึงสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ จงอภิปราย โดยประเด็นต้องไม่ซ้ำกับเพื่อน แชร์ความคิดเห็นใน google plus ในรายวิชาเว็บช่วยสอน (Web-based Instruction: WBI) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดของแต่ละคน
อาจารย์ให้นักศึกษาเปิดแหล่งเรียนรู้  เพื่อเป็นการประกอบการสอนของอาจารย์ในสัปดาห์นี้  และมีหัวข้อดังนี้
*** แหล่งเรียนรู้เกี่ยวการเรียนรู้ผ่านเว็บ
-          การออกแบบการอบรมผ่านเว็บ (Instructional Design for Web-based Training)
-          ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ
-          การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บ
-          หลักการออกแบบการสอนบนเว็บตามแบบแนวทาง ADDIE Model
-          กรณีศึกษา Thai MOOC แนวคิดการเรียนการสอนบนเว็บระบบเปิดสำหรับมหาชน
-          e-Learning ก้าวไปสู่ m-Learning
*** แหล่งเรียนเกี่ยวกับ HTML
-          HTML Tutorial
-          HTML.COM: Free Lesson
-          สอน HTML
และมีการสอนเรื่อง HTML เพื่อนำมาประกอบการเรียน โดยมีการฝึกปฏิบัติผ่านเว็บ w3schools.com ที่ง่ายต่อการเรียนการสอน และยังช่วยให้นักศึกษารู้จักการนำไปใช้ในการประกอบการสอนในสถานศึกษาได้ เพื่อเป็นแนวทางต่อการสอนให้กับครูในอนาคตได้อย่างเหมาะสม และง่ายต่อการใช้ โค้ดในการแก้ไขได้อีกด้วย
อาจารย์ได้มอบหมายงานให้นักศึกษากลับไปศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บด้วย eXe เป็นรายบุคคล ไปดูเกี่ยวกับแผนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อมาประกอบการนำเสนอในคาบถัดไป


วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI) ครั้งที่5

                                                 สรุปผลการเรียนรู้ครั้งที่ 5

           รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI)

วัน พฤหัสบดี ที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561          วันนี้อาจารย์ให้นักศึกษาทำ Posttest บทที่ 1 บทนำ และ แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) บทที่ 2 การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ เพื่อเป็นการวัดความรู้ ที่เรียนมาและก่อนเรียนของบทถัดไปว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด
            อาจารย์ได้อธิบายหัวข้อของแต่ละทีมที่ได้รับมอบหมาย  โดยให้นักศึกษาค้นหาวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการนำเสนอของแต่ละหัวข้อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น  และนำเนื้อหาแต่ละทีมที่ศึกษา แชร์ให้กับทีมอื่น เป็นการแชร์ความรู้ร่วมกัน  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่อไป

      

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI) ครั้งที่4

                                         

                                               สรุปผลการเรียนรู้ครั้งที่ 4

                                          รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI)

วัน พฤหัสบดี ที่ 09 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561   วันนี้มีการนำเสนอเนื้อหาที่แต่ละกลุ่มได้ค้นคว้าในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการสอนส่งเสริม Active Learning ในสภาพแวดล้อมของ WBI โดยแต่ละกลุ่มนำเสนอหัวข้อดังนี้
-          กลุ่มที่ 1 การจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน
-          กลุ่มที่ 2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
-          กลุ่มที่ 3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน
-          กลุ่มที่ 4 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแบบเกม
-          กลุ่มที่ 5 การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน
-          กลุ่มที่ 6 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน
-          กลุ่มที่ 7 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
  เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการเรียนการสอนของครู สอนให้ผู้เรียนรู้จักเเก้ปัญหาในเวลาที่ฝึกสอน หรือไปใช้ในการเป็นครูในอนาคต  นักศึกษาก็สามารถนำแต่ละเทคนิคมาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละโรงเรียน เพื่อให้ตัวผู้เรียนได้รู้จักการทำงานเป็นทีม และส่งผลให้ผู้เรียนมีประสบการณ์มากขึ้น
  
     คำติชม
 การนำเสนอในวันนี้ถือเป็นความรู้ให้กับนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อนำไปใช้ในครั้งต่อไปได้
    

รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI) ครั้งที่3


                                       สรุปผลการเรียนรู้ครั้งที่ 3
                                     รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI)

วัน พฤหัสบดี ที่ 02 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561


 อาจารย์ได้มอบหมายงานบทที่ 2 การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ให้นักศึกษาแต่ละทีมทำตามหัวข้อที่อาจารย์ได้กำหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการเรียนการสอนในเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนให้มากที่สุด และยังช่วยให้ผู้เรียนรู้จักแนวทางการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำมาใช้ในการประกอบวิชาชีพครูในอนาคตได้มากยิ่งขึ้น
กลุ่มที่ 3 ได้หัวข้อเรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ โดยมีการแบ่งหน้าที่ชัดเจนในการรับผิดชอบของภายในกลุ่ม  เพื่อให้กลุ่มมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผลงานออกมามีคุณภาพมากขึ้น

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI) ครั้งที่ 2


                                                             สรุปผลการเรียนรู้ครั้งที่ 2
                                       รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI) 

วัน พฤหัสบดี ที่ 19 เดือนกรกฎาคมพ.ศ.2561


 วันนี้ทางกลุ่มที่3 Com2018 ได้นัดรวมกลุ่มกันที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เพื่อแบ่งหน้าที่ของแต่ละคนในการค้นหาข้อมูลในหัวข้อเรื่อง รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning โดยมีการแบ่งดังนี้
           1. การสืบค้นข้อมูล
           2. การทำสไลด์ เพื่อนำเสนอ
 3. เตรียมการนำเสนอ
 4. แบ่งเนื้อหาในการนำเสนอของแต่ละคน 

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI) ครั้งที่1           สรุปผลการเรียนรู้ครั้งที่ 1
                                       รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI)

วัน พฤหัสบดี ที่ 12 เดือนกรกฎาคมพ.ศ.2561ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2561 อาจารย์ได้หมอบหมายใหนักศึกษาสรุปผลการศึกษาเเละวิเคราะห์ มคอ.ว่านักศึกษาจะได้อะไรจากการเรียนรู้ตามเเนว มคอ.ของรายวิชานี้
              1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเเนวคิดการสอนบนเว็บ การใช้ภาษา HTML  เชื่อมโยงเเละนำไปสู่ประยุกต์ใช้จัดการเรียน
                  รู้โดยใช้เป็นเว็บฐาน (Web-based Instruction: WBI) ในอาชีพครูได้
             2. เพื่อให้เกิดทักษะในการจัดทำโครงงาน เนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาระรายวิชาสามารถทำโครงงานสำเร็จได้
             3. เพื่อให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร สร้างเเละเผยเเพร่ผลงานของตนเองผ่านเว็บบล็อค เเละ
                   เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้

             4. เพื่อให้เกิดทักษะการทำงานเป็นทีม เกิดการเรียนรู้เเละมีผลสัมฤทิ์ของรายวิชา ผ่านการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน
        ข้อเสนอแนะ 
          1. อยากให้อาจารย์โพสต์เอกสารการสอนล่วงหน้าก่อนเข้ารายวิชา
          2. ควรจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น